A
A A A
a A

სიახლეები ყველა სიახლე

 • თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი

  თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი

  17 აგვისტო, 2017

  საარჩევნო პროცესების განვითარების ხელშეწყობისთვის ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი (იხილეთ ბმული).

  ბაქსტერის ჯილდო, რომელიც 9 წლის წინ IFES-ში დაარსდა, საარჩევნო ადმინისტრაციებში იმ ადამიანების წარმატებულ საქმიანობას აღნიშნავს, რომლებიც  ყოველდღიურ პრაქტიკაში უწყობენ ხელს ადგილობრივი საარჩევნო პროცესების განვითარებას, გამჭვირვალობას და შემდეგ უკვე ამ პროცესების მდგრადობის შენარჩუნებას (ჯო სი ბაქსტერი თავად ამ პრინციპებს ემსახურებოდა წლების განმავლობაში IFES-ის უფროსი მრჩევლის რანგში).

  ის პირადი და პროფესიული მიღწევები, რაც დადებით გავლენას ახდენს ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაზე, ეფექტური ადმინისტრირება, მოქალაქეების უფლებების დაცვა განვითარებად ქვეყნებში, დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობა - ეს იმ კრიტერიუმების არასრული ჩამონათვალია, რითაც ფასდებიან ბაქსტერის ჯილდოს ნომინანტები.

  IFES-ი, 2009 წლიდან დღემდე, დაჯილდოების ცერემონიით აღიარებს იმ პროფესიონალების გამორჩეულ მიღწევებს, რომლებიც თავისი საქმიანობით ყოველთვის ცდილობენ ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებების დაცვას, თავისუფლებას და დემოკრატიას.

  აქვე აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) 1995 წლიდან უჭერს მხარს საქართველოში დემოკრატიული არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების განვითარებას. ორგანიზაცია მრავალი წელია თანამშრომლობს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით არაერთი ერთობლივი მასშტაბური და წარმატებული პროექტი განხორციელდა. დემოკრატიული პროცესების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 1987 წლიდან დღემდე IFES-ი საკუთარ საქმიანობას 145 ქვეყანაში ახორციელებს.

  IFES-ი დაჯილდოების ცერემონიას ვაშინგტონში 2 ოქტომბერს უმასპინძლებს.

  თამარ ჟვანია საარჩევნო ადმინისტრაციას 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს და აქტიურად უწყობს ხელს საარჩევნო გარემოს განვითარებას; არის რამდენიმე წარმატებული საარჩევნო საგანმანათლებლო პროექტის ინიციატორი, რომელიც მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მაქსიმალურ ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში.

  ასევე, მისი ინიციატივით დაინერგა თანამედროვე საარჩევნო ტექნოლოგიები საარჩევნო ადმინისტრაციაში. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ცესკოს მიერ შეთავაზებული ინოვაციური სერვისებით მილიონამდე ამომრჩეველმა ისარგებლა. სწორედ თამარ ჟვანიას ხელმძღვანელობის პერიოდში ცესკომ მიიღო ორი საერთაშორისო ჯილდო, საპარლამენტო სწავლებების საერთაშორისო ცენტრის (ICPS) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე: 2015 წელს ცესკომ არჩევნების მართვის ნომინაციაში გაიმარჯვა. უკვე 2016 წელს, რიგით მეცამეტე საერთაშორისო სიმპოზიუმზე საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაიმარჯვა ნომინაციაში „უმცირესობების ჩართულობა“ და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ლიდერად დასახელდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო გარემოს შექმნაში.

  აქვე აღსანიშნავია, რომ თამარ ჟვანია 30-ზე მეტ ქვეყანაში უწევდა არჩევნებს მონიტორინგს დამკვირვებლის რანგში; საჯარო სამსახურში კარიერული საქმიანობის დაწყებამდე იყო საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის მენეჯერი, სადაც ევროკავშირის პროექტების ფარგლებში შექმნა და დანერგა საარჩევნო გარემოს განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამები სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების, პოლიტიკის განვითარებისა და ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებებით. UNDP-ის პროექტის მართვის ფარგლებში, თამარ ჟვანია აქტიურად უწევდა ტექნიკურ მხარდაჭერას საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას.

   ის, ასევე ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება” (ISFED) და ხელს უწყობდა მიუკერძოებელ საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებს, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას და საარჩევნო პროცესების გამჭვირვალობას.

  საარჩევნო ადმინისტრაცია, - ცესკო, მისი აპარატი და თითოეული საოლქო საარჩევნო კომისია ულოცავს ცესკოს თავმჯდომარეს ამ წარმატებას, რაც არის მისი როგორც ეფექტური ლიდერის და ხელმძღვანელის დამსახურება და რაც, ერთობლივ, გუნდურ საქმიანობას ეფუძნება.

  IFES-ის ნომინაციაზე წარდგენა, არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება.

  სრულად
 • ცესკოს საინფორმაციო, სარეკომენდაციო განცხადება პოლიტიკური პარტიებისთვის

  ცესკოს საინფორმაციო, სარეკომენდაციო განცხადება პოლიტიკური პარტიებისთვის

  15 აგვისტო, 2017

  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიმართავს პოლიტიკურ პარტიებს, არჩევნებში მონაწილეობის მიღების სურვილის შემთხვევაში, დროულად განახორციელონ აღნიშნული უფლების მოსაპოვებლად ყველა საჭირო პროცედურა.

  შეგახსენებთ, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 142-ე მუხლის თანახმად,  პარტია, რომელიც რეგისტრირებული იყო და მონაწილეობდა 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებში დამოუკიდებლად, ან საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში ან/და არჩევნების დანიშვნის დღისთვის ჰყავს წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად სათანადო განცხადებით მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღის დანიშვნის შემდეგ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში (არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე დღისა).

  კოდექსში შესული ცვლილებების  თანახმად,  პარტიებისთვის გამარტივდა საარჩევნო რეგისტრაციისთვის საჭირო  პროცედურები. კერძოდ, პარტიას აღარ ესაჭიროება მისი წესდებისა და სარეგისტრაციო მოწმობის დედნების ან მათი ნოტარიულად დამოწმებული ასლების ცესკოში წარმოდგენა. ცესკოს თავმჯდომარისთვის კანონმდებლობით დადგენილი  წესით წარდგენილ განცხადებას თან უნდა დაერთოს  მხოლოდ  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგანეტოს მიერ ცესკოსთვის განცხადების წარდგენამდე ბოლო 10 დღის ვადაში გაცემული ამონაწერი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრიდან, პარტიის ხელმძღვანელობის/წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) მითითებით.

  ვინაიდან საჯაროდ განცხადებულია, რომ ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოსთვის იგეგმება არჩევნების ჩატარება და მოახლოვდა არჩევნების დანიშვნის თარიღი, რომელიც გულისხმობს არჩევნების დანიშვნას 60 დღით ადრე, ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეკომენდაციას უწევს შესაბამის პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომლებზეც ვრცელდება 142-ე მუხლის მოქმედება, მიმდინარე კვირიდან, ან პრეზიდენტის მიერ განკარგულების გამოცემის დღიდან, განცხადებით მიმართონ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ამონაწერის მოთხოვნის მიზნით.

   

   

  სრულად
 • სამუშაო შეხვედრა საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირებთან

  სამუშაო შეხვედრა საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირებთან

  9 აგვისტო, 2017

  საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირები საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს გაეცნენ. საინფორმაციო შეხვედრები მათთან 28 ივლისიდან 9 აგვისტოს ჩათვლით, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის ორგანიზებით მიმდინარეობდა. თბილისში, ბორჯომში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებს ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ ანასაშვილმა წარუდგინა. ღონისძიების მონაწილეებს, ასევე ხვდებოდნენ ცესკოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე და მდივანი და საუბრობდნენ მათთან დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისა და მოსალოდნელი გამოწვევების შესახებაც.

  სრულად
 • პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები'' განხორციელების გრაფიკი (მეორე ეტაპი)

  პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები'' განხორციელების გრაფიკი (მეორე ეტაპი)

  4 აგვისტო, 2017
  2017 წლის 7 აგვისტოდან საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში იწყება საინფორმაციო-სასწავლო კურსის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები - 2017“ განხორციელების მეორე ეტაპი. აღნიშნული კურსი ითვალისწინებს სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით და ხელს უწყობს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების მიერ  პროფესიული კადრების შერჩევის მიზნით კვალიფიციური საკადრო რესურსის ფორმირებას.

  ორ დღიანი სასწავლო კურსის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან საუბნო საარჩევნო კომისიის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებს, მათ შორის:

  კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები;

  • კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის დახურვა;
  • საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • საარჩევნო ყუთის გახსნა;
  • კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა, შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა.

  სასწავლო კურსს ცესკო და სწავლების ცენტრი 2015 წლიდან ახორციელებს.

  სასწავლო კურსის განხორციელების გრაფიკი იხილეთ ბმულზე

  სრულად
 • ცესკოს მიმართვა ამომრჩევლებს

  ცესკოს მიმართვა ამომრჩევლებს

  2 აგვისტო, 2017

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მიმართავს ამომრჩევლებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან არიან მოხსნილები, ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს:

  იმისათვის, რომ მათ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, 14 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან მხოლოდ მიუთითონ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.

  რეგისტრაციის გავლისას ზემოაღნიშნული მოქალაქეები ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის, - კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლდებიან მომსახურების გადასახადისგან, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.

  სრულად
 • სამუშაო შეხვედრა აღმასრულებელი ორგანოების წარმომადგენლებთან

  სამუშაო შეხვედრა აღმასრულებელი ორგანოების წარმომადგენლებთან

  31 ივლისი, 2017

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით დღეს გასვლითი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. კაჭრეთში ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ, როგორიცაა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, საბიუჯეტო თანხების გამოყენების აკრძალვა და საჯარო მოხელეების წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა.

  შეხვედრაში მონაწილეობენ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, საქართველოს პროკურატურისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იურიდიული მიმართულებით მომუშავე სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირები, ასევე იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული უწყებათაშორისი კომისიის წევრები.

   „ამ ტიპის შეხვედრა წელს პირველად ხორციელდება. ეს არის ცესკოს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა ვინაიდან ვმსჯელობთ  იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც არჩევნების ჩატარებისთვის ძალიან საყურადღებოა და ეს შეეხება აგიტაციის წესებს, საჯარო მოხელეების მონაწილეობას აგიტაციაში, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას და ამომრჩევლის მოსყიდვის თემებს; ცალსახად მნიშვნელოვანია, რომ შედეგად, აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობენ მათ დაწესებულებებში დასაქმებულ მოხელეებს მიაწვდიან მეტ ინფორმაციას საარჩევნო პროცესებში მათი უფლებების შესახებ,“ - აღნიშნა ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ ანასაშვილმა.

  ცესკოს სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელის ნათია ზაალიშვილის განცხადებით კი საკითხები, რომელიც შეხვედრაზე განიხილება არსებითად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან არჩევნების სანდოობის ხარისხი დიდწილად არის დამოკიდებული თუ რამდენად პასუხისმგებლობით შეასრულებს არჩევნებში ჩართული თითოეული მხარე მასზე კანონით დაკისრებულ ფუნქციებს.

  „თითოეული უწყებისთვის თემები, რასაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ არის ძალიან საინტერესო და სასარგებლო, ვინაიდან არ უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად, კანონდარღვევით გამოყენება,“ - განაცხადა თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა ზვიად ოქროპირიძემ.

  ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის ორგანიზებით და სწავლების ცენტრის ჩართულობით გამართული შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავს ერთგვაროვანი პრაქტიკის გაზიარებას და უწყებებისთვის ზემოაღნიშნული მიმართულებით ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას, ხვალ დასრულდება.

  სრულად

სიახლე