სიახლეები ყველა სიახლე

 • 30 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი მიმდინარეობს

  30 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი მიმდინარეობს

  25 ოქტომბერი, 2016

  30 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი მიმდინარეობს. 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურებისთვის სულ 2 226 600 ბიულეტენი იბეჭდება, მათ შორის სომხურ-ქართული, აზერბაიჯანულ-ქართული და სომხურ-ქართულ-აზერბაიჯანული.

  თვითმმართველი ქალაქის მერის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის იბეჭდება 14 000 ბიულეტენი, თვითმმართველი თემების გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის - 133 050, მათ შორის სომხურ-ქართული და აზერბაიჯანულ-ქართული; ხოლო ლაგოდეხისა და სენაკის საკრებულოების შუალედური არჩევნებისთვის 4200 ბიულეტენი დაიბეჭდება.  

  საარჩევნო ბიულეტენები 5 სტამბაში (შპს „ფავორიტი”,შპს „ირიდესი“, შპს „24 საათი მვპ”, შპს, „პრინტმასტერი”, შპს „სეზანი“) იბეჭდება. ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციების („საზოგადოებრივი დამცველი“, „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი CSDC“, „ჰელფინგ ჰენდ“ და „სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების ცენტრი“) წარმომადგენლები აკვირდებიან.

  სრულად
 • ინფორმაცია შედეგების შეჯამების წესისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურის შესახებ

  ინფორმაცია შედეგების შეჯამების წესისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურის შესახებ

  24 ოქტომბერი, 2016

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი დგება კანონიერ ძალაში შესული საოლქო  და საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, ცესკოს სხდომაზე, კენჭისყრის გარეშე. კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერა სავალდებულოა მხოლოდ საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ შემაჯამებელ ოქმებზე. რაც შეეხება ცესკოს შემაჯამებელ ოქმებს, მას საარჩევნო კოდექსის 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ხელს აწერენ მხოლოდ ცესკოს თავმჯდომარე და მდივანი და არა ცესკოს  სხვა წევრები. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცესკოს რომელიმე წევრმა შემაჯამებელ ოქმს ხელი არ მოაწერა, არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან ცესკოს სხვა წევრებს, კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის გარდა, არ გააჩნიათ შემაჯამებელ ოქმებზე ხელმოწერის უფლებამოსილება. ცესკოს 23 ოქტომბრის სხდომაზე შედგა შემაჯამებელი ოქმები, რომლებსაც ხელი მოაწერა კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა. პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულმა ცესკოს სამმა წევრმა კი დააფიქსირა განსხვავებული აზრი შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით, რომელიც, კანონმდებლობის თანახმად, აისახა სხდომის ოქმში. არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები საჯაროა და ხელმისაწვდომია ცესკოს ვებ-გვერდზე.

  სრულად
 • 30 ოქტომბერი / საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურები 50 მაჟორიტარულ ოლქში

  30 ოქტომბერი / საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურები 50 მაჟორიტარულ ოლქში

  24 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო აქცია-მსვლელობა გამართეს. მათ მოქალაქეებს 30 ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. ცესკოს თანამშრომლებმა განახლებული აღმაშენებლის გამზირზე მოქალაქეებს საინფორმაციო ფლაერებიც დაურიგეს და არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს.

  სრულად
 • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის

  საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის

  24 ოქტომბერი, 2016

  არჩევნების მეორე ტურისთვის შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, 25 ოქტომბრიდან იწყება საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები, რომელიც დაეთმობა საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირების (კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, კომისიის მდივანი) სწავლებას და განხილულ იქნება შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები:

  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების წესი);
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს (საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები, კენჭისყრის პროცესი, შშმ ამომრჩევლების ჩართულობის ხელშეწყობის პოლიტიკა, საარჩევნო უბნის დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება);
  • კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები;
  • არჩევნების უსაფრთხოება.

  საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგი ჩატარდება კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის,  პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად ტრენინგის მონაწილეები განახორციელებენ კენჭისყრის დღის ეპიზოდურ ინსცენირებას. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა საქმიანობის წესი და კენჭისყრის დღის პროცედურები ტრენინგზე  ასევე განიხილება სასწავლო ფილმის ჩვენების ფორმატში. 

  ტრენინგების გრაფიკები იხილეთ ბმულზე. გრაფიკში ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, ცვლილებები აისახება დაუყოვნებლივ.

  სრულად
 • ცესკომ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები შეაჯამა

  ცესკომ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები შეაჯამა

  23 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები დღეს გამართულ სხდომაზე შეაჯამა.

  საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით, კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი სამმა საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა:

  სრულად
 • ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა 2002 წლიდან დღემდე საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით

  ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა 2002 წლიდან დღემდე საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით

  23 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა მოამზადა. მონაცემები მოიცავს ბათილი ბიულეტენების საშუალო პროცენტულ მაჩვენებლებს 2002 წლიდან დღემდე.

  წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2016 წლის პარლამენტის პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებზე ბათილი ბიულეტენების საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 3,43%-ია, ხოლო მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების ბათილი ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი 4,11%-ია. საბოლოო მონაცემები გამოქვეყნდება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად შეჯამების შემდეგ.

  იხილეთ დეტალურად ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა თითოეული არჩევნების მიხედვით 2002 წლიდან დღემდე.

  ინფორმაცია ბათილი ბიულეტენების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის (მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით).

  სრულად
 • ცესკოს საინფორმაციო განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიებში დაფიქსირებულ ფაქტებზე რეაგირების შესახებ

  ცესკოს საინფორმაციო განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიებში დაფიქსირებულ ფაქტებზე რეაგირების შესახებ

  23 ოქტომბერი, 2016

  საარჩევნო ადმინისტრაციამ, მედიასაშუალებებით გავრცელებულ ვიდეომასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევებს ეხება, კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი რეაგირება მოახდინა.

  თელავში, საუბნო საარჩევნო კომისიის რამდენიმე წევრის პარტიულ წარმომადგენლობაში ყოფნა მიჩნეულ იქნა წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობად. რის გამოც, თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ საუბნო საარჩევნო კომისიების 12 წევრის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შეადგინა (რაც 2000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს). ოქმები შემდგომი რეაგირებისთვის 21 ოქტომბერს თელავის რაიონულ სასამართლოს გადაეგზავნა.

  ამასთან, ხელვაჩაურის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების „ქართული ოცნების“ შტაბში ყოფნის საკითხი შეისწავლა შესაბამისმა საოლქო საარჩევნო კომისიამ; შედეგად, საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული ორი წევრი (რომლებიც  საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეები იყვნენ) მეორე ტურებისთვის აღარ იქნებიან კომისიების შემადგენლობაში; მათ ვადამდე შეუწყდათ უფლებამოსილება; ხოლო პარტიის მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის ერთ წევრს შეეფარდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა გაფრთხილების სახით.

  ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საჩივრის განხილვის შედეგად, №68.81.46 ხალას საარჩევნო უბანზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, „უსუფაშვილი-რესპუბლიკელების“ და „ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობის“ წარმომადგენლების მიმართ ამომრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენის გამო, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შეადგინა (რაც 500 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს)  და შემდგომი რეაგირებისთვის სასამართლოს გადაუგზავნა.

  ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენის მოხდენის გამო, რაც გავრცელებულ ვიდეომასალებშიც იკვეთება, ამავე საარჩევნო უბანზე „ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობის“ მიერ დანიშნული წევრის (შ.დავითაძე) ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ სასამართლოს მიმართა.  აღსანიშნავია, რომ უფლებამოსილება, ასევე ვადამდე შეწყვეტილი აქვს ამავე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს.

  საარჩევნო ადმინისტრაცია მსგავს ფაქტებზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კომპეტენციის ფარგლებში ყოველთვის მოახდენს შესაბამის რეაგირებას.

  სრულად
 • ვაკანსია №50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე

  ვაკანსია №50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე

  14 ოქტომბერი, 2016

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევ კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე

  საოლქო საარჩევნო კომისია:

  საოლქო საარჩევნო კომისიის და დასახელება

  საოლქო საარჩევნო კომისიაში არსებული ვაკანსიები

  თანამდებობრივი სარგო

  1.

  №50 საჩხერე

  1 წევრი

  720 ლარი

   

  განაცხადები მიიღება 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (მის.: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ.);

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
  2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი ;
  3. უმაღლესი განათლების ( აგრეთვე აკადემიური ( სამეცნიერო ) ხარისხის – თუ აქვს ) დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი ;
  4. ავტობიოგრაფია ან Curriculum Vitae (CV);
  5. კანდიდატის შრომითი ბიოგრაფია და არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილების აღწერა (თუ აქვს ასეთი გამოცდილება).
  6. ორი ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
  7. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის ფოტოასლი.

   

  შენიშვნა: საბუთების ჩაბარებისას კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს დიპლომისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის დედნები ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, რომელთა ასლების შესაბამისობის დადგენის შემდგომ დოკუმენტაცია უბრუნდება კანდიდატს.

  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ პირებს 21 წლის ასაკიდან.

  სრულად

სიახლე