A
A A A
a A

Алхратәи акомиссиа хада ахантәаҩы леихшьаалатә аинформациатә брифинг

Алхратәи акомиссиа хада ахантәаҩы Ҭамар Жваниа аинформациатә абрифинг мҩаҧылгеит, уаҟа амедиа азы инҭкааны адырра рылҭеит жьҭаарамза 21 аҭыҧынтәи ахаланапхгаратә ахаҭарнакцәа ралхра иазкыз адырра:

“Жьҭаарамза 21 азы амуниципалитетқәа рхаҭарнкаратә аиҿкаарақәа – сакребулои, ахаланапхгара ақалақьи/ахаланапхгаратә аҳабла ахадеи ралхрақәа мҩаҧысит.

Жьҭаарамза 21 алхыҩцәа 64 сакребулозы 2058 алахәыҩцәеи, 64 ҩык ахадацәеи алырхуан.

2017ш. жьҭаарамза 21 аҭыҧынтәи ахаланапхгара ахаҭарнакцәа ралхразы Алхратә акомиссиа хада аҟны иҭаҩҩын 22 аполитикатә апартиақәа, 5 алхратә аблокқәеи, аҧшьгаратә агәыҧқәа акыи, аҳаблатәи алхратә акомиссиақәа рыла иҭаҩҩын 200 аҧшьгаратә агәыҧқәа.

Алхрақәа рзы иҭаҩҩын ахада изы 369 ҩык акандидатцәа, урҭ ируакуп 13 ҩык Қарҭ аҟны. Амажоритарраз акандидатцәа рхыҧхьаӡара 4727 ҩык ыҟан. Апартиақәа рсиала сакребуло алахәыраз акандидатцәа рхыҧхьаӡара 12 902 инаӡоит.

3,644 (урҭ ируакуп 10 иҷыдоу аҭагылазаашьа азы еиқәыршәоуп) алхратә аокругқәа имазеиуп алхрақәа рымҩаҧгаразы.

Алхрақәа ирыхуаҧшуеит алхратәи асубиектқәа 54 000 инеиҳаны (54 389)  рхаҭарнакцәеи, аҭыҧынтәи аиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа 20 000 (20 641)  рыҟнынӡеи, жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа 581 анаҧшыҩцәа. Алхратәи апроцесс адырраҭара ҟарҵоит 4 000 (4 820)  журналист.

Жьҭаарамза 21, асааҭ 08:00 азы алхратәи аҳаблақәа зегьы мазеихоит алхыҩцәа рыдкыларазы. Алхратәи аҳаблақәа ирыҭоуп абиулетенқәа, ақтқәеи, алхрақәа рзы адокументқәа рырмазеира иаҿуп, аҳаблақәа ирықәнаго амаҭәахәқәа рырҭоит. Алхратәи аҳаблақәа зегьы ирықәнаго аинвентар ала еиқәыршәоуп . Аҳабла ахаҭарнацәа зегьы аӡәаӡәала иахысит атренингқәа, урҭ мазеиуп алхрақәа рымҩаҧгаразы. 

Алхратәи аҳаблақәа зегьы рыҟны иҽеимкуа избо рзы ирмазеиуп ҩба изырдуа асаркьақәа, зынӡа изымбо алхыҩцәа рзы абиулетен ахарҭәааразы иҷыдоу акурша аформа ыҟоуп. Адагәацәеи, иҽеимкуа изаҳауа, рыцхырааразы алхратә аҳаблақәа зегьы рҟны икыдҵоуп абжьыҭира апроцесс аазырҧшуа апостерқәа. Цәеижьила агра змоу рзы алшара ыҟоуп 1153 алхратәи аҳаблақәа, урҭ еиқәыршәоуп абжьыҭиразы иҷыдоу  ауаҭахқәа  рыла.

Алхыҩцәа ирзеиҧшу асиа аҟны 3 440 123 ҩык алхыҩцәа арбоуп. Рхатәи, аҭаацәа ирызку адырра имариоу агәаҭара амзыз ала, ҳарҭ алхыҩцәа иакымука аиновациатә асервис рыдаҳгалеит арҭ алхрақәа рзы; иазгәаҭатәуп ари асервис рхы иадырхәеит 681 824 ҩык алхыҩцәа.

Ахаланапхгаратә алхрақәа рзы икьыҧхьын 9 546 450 биулетен. Иазгәаҭатәуп амилаҭтә амаҷра азы абиулетенқәа кьыҧхьын ақырҭуа - азарбаиџьани, ақырҭуа - аермани бызшәақәа рыла. Ақырҭуа- азарбаиџьан бызшәала абиулетенқәа 208 алхратәи аҳаблақәа рахь инашьҭуп, ақырҭуа - аерман бызшәала абиулетенқәа - 133 алхратә аҳаблақәа рахь инашьҭуп. Иара убас ҧшьба алхратәи аҳаблақәа рзы икьыҧхьхоит хбызшәак рыла (ақырҭуа - азарбаиџьан - аерман бызшәақәа )

Аиновациатә асервис рыдаҳгалеит адагәацәа, иҽеимкуа изаҳауа алхыҩцәа рзы - Алхратәи акомиссиа хада аҭелтәи/аинформациатә ацентр аҟны аинформациа аиура урҭ ирылшоит авидео аҵәҵәала, анапҟьарала ирылшоит.

Ахадара змоу аҿыцра иҳамоуп алхратә апроцессқәа ирылаху аганқәа рзы – еиқәҳаршәит аелектронла аҭаҩрра апрограмма, уи еиҧшу џьаргьы иҟаӡам. Ишысҳәахьу ала алхрақәа алхратә асубиектқәа 54 000 нызқь еиҳаны ахаҭарнакцәа иахәаҧшуеит , урҭ реиҳарак 95% аҳракырақәа зегьы рыла аелектронтәи аҵас ала иалхуп.

Ишәгәалаҳаршәоит алхратә азакуан ала аҵәыҭаҧсара аан агитациа ҟалаӡом аҵәыҭаҧсарҭа аҭыҧқәа рыҟны. Ирыдызгалоит алхыҩцәа реиҧш иара убас алхратә аҳаблақәа рҟны иҟоу ауаагьы, аполитикатә асубиектқәа рзы аӡыргаратә/ агитациатә атрибутқәа аазырҧшуа амаҭәахқәа нарымгарц аҳабла ахь. Ас еиҧш ахымҩаҧгара иҟалар алшоит аҧарала ахараҧсара ашәара рықәшәар.

Жьҭаарамза 21 азы иара убас аҧкыра амоуп аҧарала ма амалаҳа аӡыргара алаҵара ателехуаҧшреи, арадиои, ма алхрақәа ирызку ауаажәлар ргәаанагара азҵаареи, алҵшәеи аларҵәара аҵәыҭаҧсара нҵәаанӡа.

Иара убас ишәгәалаҳаршәоит алхратә асубиектқәа рхаҭарнакцәеи, аҭыҧынтәи анаҧшыҩцәеи, апроцедурақәа реилагара иазкны, аилагарақәа раарҧшра аан изықәнагоу аиҿкаарақәа рахь шәхы шәырхарц арзаҳал ала, аҳаблатә алхратә акомиссиа ахь;  иалашәҵаз арзаҳал иақәнаго анырра аимыур, ашшҩы иара уи аилагара азгьы еиҳа иҳраку акомиссиа ахь ахырхара алшара имоуп. Насгьы ишәгәалаҳаршәоит Алхратә акомиссиа хада ахаҭарнакра иарбынзаалак ашшбҕьыц, алхрақәа ирызку, аҳабла аҟны иаарҧшу аилагарақәа рзы еилыргарада иаанхоит. 

Жьҭаарамза 21 азы, асааҭ 20:00, аҵәыҭаҧсара апроцесс ианалгалак аамышьҭахь иалагоит абыжьқәа рыҧхьаӡара апроцесс. Уи аамышьҭахь, аҳаблатә аихшьалатә ақтқәа рыдкылара иалагоит. Изықәнаго аҳаблатә алхратә акомиссиақәа рыла аамҭа кьаҿ ала Алхратәи акомиссиа хада ахь ианрышьҭуеит адкыларазы, етап - етапла иаларгалоит авеб - даҟьа аҟны http://results.cec.gov.ge.

Аихшьаалатә ақтқәа ралаҵара мҩаҧысуеит Алхратәи акомиссиа хада аҟны иҟоу алҵшәақәа реихшьааларатә ацентр аҟны, уаҟа аоператорцәа аихшьааларатә ақтқәа рдыррақәа иҷыдоу апрограмма ахь ианырҵоит.

Убри иазкны, иахьа иааҳарҧшоит даҽа ҿыцрак, уи алҵшәа аихшьаала апроцесс аҟны иҳәынҭқарратәым асектор ҷыдала ралахәыра азҧхьагәанаҭоит.

Иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа, активрала Алхратәи акомиссиа хада аилатәарақәы рҿы алахәыра зҭаххо рзы, Алхратәи акомиссиа аус имҩаҧнаго иахылаҧшыр зҭаххо, алхратә аусбарҭа ала имҩаҧысуа аусмҩаҧгатә алахәыра, ирымоуп алшара иалахәырц алҵшәа аихшьаалара апроцесс аҟны, ҷыдала, урҭ рынаҧшыҩцәа алхратә акомиссиа аоператроцәа ирыцны ирҭаххар ирылшоит инаргӡар аҳаблатә аихшьааларатә ақтқәа рдырра аларҵар иҷыдоу аелектронтә апрограмма ахь.

Иазҧхьагәаҭатәуп, 2017 шықәса, жьҭаарамза 21 аҭыҧынтәи ахаланапхгара аиҿкаарақәа ралхра лабҿаба, демократиала амҩаҧгара амзыз ала, Алхратәи акомиссиа хада, изҭаху зегьы ирнаҭоит алшара алхратә акомиссиа аҟны заатәи алҵшәа аихшьаала апроцесс амҩаҧысра  ахылаҧшра аинтернет адырраҭара ахархәарала. Адырраҭара 360 градустә атехнологиа ахархәарала Алхратәи акомиссиа  Facebook-b Youtube – и рҿыи авеб - даҟьеи  рыла.

24 сааҭтәи арежим ала аус ауеит Алхратәи акомиссиа хада аинформациатә - аҭелтә центр 2 15 00 51, онлаин чати.

Жьҭаарамза 21 Алхратәи акомиссиа хада аҟны 24 сааҭтәи арежим ала аус ауеит амедиа центр, уаҟа амедиеи, анаҧшыратә аиҿкаарақәеи ироуеит алшара ироуырц дара рзы аинтирес змоу азҵаарақәа ирызку адырра. Амш абжьара, амедиа центр аҟны аамҭа аамҭала аинформациатә абрифингқәа мҩаҧгахоит.

Аҵыхәтәаны, ирыдызгалоит алхыҩцәа, атәылауааратә аҭакҧхықәра ирыду нарыгӡарц алхрақәа рҿы. Иара убас, ирыдызгалоит алхратә апроцессқәа ирылахәу аганқәа зегьы ауаажәлартә аинтиресқәа пату рықәырҵарц, аҳракыра ду змоу аҭакҧхықәрала иазнеирц алхратә апроцесс, инарыгӡарц азакуан аҳракыра апринципқәа рыхьчарала, иацхыраарц алхрақәа ҭынч, ахы иақәиҭны амҩаҧгара аҿы, алхыҩцәа ирҭаху рхы иақәиҭны анагӡара алшара роуырц” –лҳәит Ҭамар Жваниа.

Лара лҳәмҭала, амш зегьы, алхратә аусбарҭа иааҟәымҵӡакуа амедиа иаднагалалоит адырра аҵәыҭаҧсара амҩаҧысра иазкны, ишымҩаҧысуа, алхыҩцәа рактивра уҳәа убас зегьы. Амш зегьы рзы 6 аинформациатә абрифингқәа мҩаҧгахоит.

სულ: 3 ფოტო