თავმჯდომარის განკარგულებები

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციასაქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება N051/02 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისწარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და 67-ე მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვადგენ:მუხლი 1. დაინიშნოს თამაზ კრავეიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლად საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 1 ოქტომბრის N79 ბათუმის  საარჩევნო ოლქში ჩასატარებელ ხელახალ არჩევნებზე.მუხლი 2. ცესკო-ს წარმომადგენელმა იმოქმედოს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ და ცესკო-ს ინსტრუქციების შესაბამისად (უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შევიდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობაში, დაწეროს განცხადება/საჩივარი და როგორც საოლქო, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს/თავმჯდომარეებს მისცეს შესაბამისი მითითებები, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა).მუხლი 3. დაევალოს ეკონომიკურ სამსახურს ცესკო-ს წარმომადგენელზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფა.მუხლი 4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. N1ა) მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.    მუხლი 5.  ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  კომისიის თავმჯდომარე                                                              გია ქავთარაძე2005 წლის 28 სექტემბერი
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციასაქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება N052/02 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისწარმომადგენელთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და 67-ე მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვადგენ:მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 1 ოქტომბრის N57 ტყიბულის, N79 ბათუმის, N81 ქობულეთის, N5 ისნის, N82 შუახევის საარჩევნო ოლქებში ჩასატარებელ ხელახალ და შუალედურ არჩევნებზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებად შესაბამის საარჩევნო ოლქებსა და უბნებში დაინიშნონ:1. გოლიაძე გია2. გოლიაძე ზურაბი3. აბჟანდაძე ნინომუხლი 2. ცესკო-ს წარმომადგენლებმა იმოქმედონ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ და ცესკო-ს ინსტრუქციების შესაბამისად (უფ¬ლება აქვთ ნებისმიერ დროს შევიდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობაში, დაწერონ განცხადება/საჩივარი და როგორც საოლქო, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს/თავმჯდომარეებს მისცენ შესაბამისი მითითებები, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა).მუხლი 3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. N1ა) მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.    მუხლი 4.  ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  კომისიის თავმჯდომარე                                                      გია ქავთარაძე2005 წლის 29 სექტემბერი