21 მარტს, 14:00 სთ-ზე ცესკოში სხდომა გაიმართება

პროექტი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
№6 სხდომის
დღის წესრიგი


1. განკარგულება
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დირექტორისთვის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის განსაზღვრის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე“


2. განკარგულება
№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ


3. განკარგულება
№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ


4. განკარგულება
№22 მარნეულის, №50 საჩხერისა და №81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად შესარჩევი კონკურსების გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ


5. სხვადასხვა

 


გიორგი ჯავახიშვილი
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი
20.03.2017