A
A A A
a A

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატები

1. იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსი:

იოსებ ლომაშვილი

 

2. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

ირაკლი კახნიაშვილი