A
A A A
a A

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი

 

გიორგი ჯავახიშვილი - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:  correspondence@cec.gov.ge