A
A A A
a A

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი

 

გიორგი ჯავახიშვილი - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ტელ: 0322 51 00 51/103

gjavakhishvili@cec.gov.ge