არჩევნების გენდერული სტატისტიკა
საქართველოს პარლამენტის
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
46.24%
53.76%
54.92%
49.37%
48.90%
51.10%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(12 აგვისტოს მონაცემებით)
46.24%
53.76%
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(15 ივლისის მონაცემებით)
46.22%
53.78%
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.00%
37.00%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
82.48%
17.52%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

82.31%
17.69%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

84.91%
15.09%

პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

76.62% 23.38%

მაჟორიტარული

95.65% 4.35%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
42.43%
57.57%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
46.81%
53.19%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
57.14%
42.86%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
50.41%
49.59%
ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
32.62%
67.38%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
50.00%
50.00%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
45.12%
54.88%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
61.34%
38.66%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
45.13%
54.87%
42.63%
57.37%
34.59%
65.41%
30.32%
69.68%

უბანი

30.32%
69.68%
76.92%
23.08%
45.87%
54.13%
42.11%
57.89%
34.42%
65.58%
42.05%
57.95%

უბანი

30.24%
69.76%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

41.87% 58.13%

მოადგილე

37.95% 62.05%

მდივანი

8.48% 91.52%
30 ოქტომბერი
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
45.85%
54.15%
41.21%
34.38%
50.37%
49.63%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

92% 8%

არჩეული წევრები

90% 10%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
54.44%
45.56%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
65.16%
34.84%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
73.33%
26.67%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
47.42%
52.58%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
45.13%
54.87%
42.63%
57.37%
35.31%
64.69%
30.32%
69.68%

უბანი

25.79%
74.21%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.29% 63.71%

მოადგილე

32.26% 67.74%

მდივანი

4.93% 95.07%
თვითმმართველი თემის – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 28 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
47.57%
52.43%
43.21%
24.77%
61.28%
38.72%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული გამგებელი

წარდგენილი კანდიდატები

100%

არჩეული გამგებელი

100%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
50.71%
49.29%
53.68%
46.32%
50.00%
50.00%

უბანი

36.51%
63.49%
ქალაქ თბილისის, გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ქალაქ ოზურგეთის, ოზურგეთის, ხობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 2016 წლის 22 მაისის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№10 გლდანი

რეგისტრირებული სიაში

44.75%
55.25%

აქტივობა სიიდან

13.73%
15.53%

არჩევნებში მონაწილე

41.73%
58.27%

№21 გარდაბანი

რეგისტრირებული სიაში

46.36%
53.64%

აქტივობა სიიდან

41.87%
26.22%

არჩევნებში მონაწილე

57.99%
42.01%

№30 კასპი

რეგისტრირებული სიაში

48.49%
51.51%

აქტივობა სიიდან

49.31%
46.78%

არჩევნებში მონაწილე

49.81%
50.19%

№58 წყალტუბო

რეგისტრირებული სიაში

48.12%
51.88%

აქტივობა სიიდან

60.24%
53.21%

არჩევნებში მონაწილე

51.22%
48.78%

№60 ოზურგეთი

რეგისტრირებული სიაში

44.98%
55.02%

აქტივობა სიიდან

58.72%
55.56%

არჩევნებში მონაწილე

46.35%
53.65%

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

50.00%
50.00%

აქტივობა სიიდან

47.54%
52.46%

არჩევნებში მონაწილე

47.54%
52.46%

№67 ზუგდიდი

რეგისტრირებული სიაში

48.28%
51.72%

აქტივობა სიიდან

66.53%
62.21%

არჩევნებში მონაწილე

49.96%
50.04%

წარდგენილი კანდიდატები და რეგისტრირებული წევრები

№10 გლდანი

№ 10.22 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100.00%
0.00%

№21 გარდაბანი

№21.08 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100.00%
0.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№21. 18 მაჟორიტარულ ოლქი

წარდგენილი

50.00%
50.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№30 კასპი

№30.12 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100.00%
0.00%

№58 წყალტუბო

№58.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100.00%
0.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№60 ოზურგეთი

№60.01.04 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100.00%
0.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№60.05 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

50.00%
50.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№66 ხობი

№66.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100.00%
0.00%

არჩეული

100.00%
0.00%

№67 ზუგდიდი

№67.15 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100.00%
0.00%

დამკვირვებლები და მედია

რეგისტრირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

52.01%
47.99%

რეგისტრირებული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

66.67%
33.33%

აკრედიტებული მედია-ორგანიზაციების წარმომადგენლები

69.31%
30.69%

რეგისტრირებული პარტიების მიერ დანიშნული წარმომადგენლები

76.32%
23.68%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
55.49%
44.51%
43.95%
56.05%
41.07%
58.93%

უბანი

31.05%
68.95%
შუალედური არჩევნები 2015
2015 წლის 31 ოქტომბრის №11 საგარეჯოს და №65 მარტვილის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოქლებში პარლამენტის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11 საგარეჯო

49.17%
50.83%
40.13%
29.23%
57.05%
42.95%

№65 მარტვილი

49.07%
50.93%
46.63%
35.61%
55.79%
44.21%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

60% 40%

არჩეული

100%

№65 მარტვილი

წარდგენილი

50% 50%

არჩეული

100%

2015 წლის 31 ოქტომბრის საკრებულოს (საგარეჯოს, დმანისის, ვანის და ხობის მუნიციპალიტეტების) შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

რეგისტრირებული სიაში

50.62%
49.38%

აქტივობა სიიდან

67.74%
53.89%

არჩევნებში მონაწილე

56.30%
43.70%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

რეგისტრირებული სიაში

52.13%
47.87%

აქტივობა სიიდან

34.20%
35.82%

არჩევნებში მონაწილე

50.97%
49.03%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

რეგისტრირებული სიაში

50.04%
49.96%

აქტივობა სიიდან

53.57%
41.57%

არჩევნებში მონაწილე

56.35%
43.65%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

47.81%
52.19%

აქტივობა სიიდან

60.56%
48.25%

არჩევნებში მონაწილე

53.48%
46.52%

წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

75%
25%

არჩეული

100%
0%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

წარდგენილი

0%
100%

არჩეული

0%
100%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
47.93%
52.07%
46.32%
53.68%
48.57%
51.43%

უბანი

36.06%
34.36%
65.64%
63.94%
პარლამენტი
საკრებულო
2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები (I და II ტური)
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

I ტური

46.23%
53.77%
46.69%
40.45%
49.80%
50.20%

II ტური

44.79%
55.21%
37.20%
35.30%
46.09%
53.91%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

თვითმმართველი ქალაქის მერები და თვითმმართველი თემის გამგებლები

I ტური

მერობის კანდიდატები

88.51%
11.49%

არჩეული მერები

100%
0.00%

გამგებლობის კანდიდატები

96.18%
3.82%

არჩეული გამგებლები

100%
0.00%

II ტური

მერობის კანდიდატები

100%
0.00%

არჩეული მერები

100%
0.00%

გამგებლობის კანდიდატები

92.31%
7.69%

არჩეული გამგებლები

92.31%
7.69%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

85.03%
14.97%

არჩეული წევრები

91.89%
8.11%

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

66.89%
33.11%

არჩეული წევრები

84.54%
15.46%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
48.02%
51.98%
54.47%
45.53%
31.40%
68.60%

უბანი

31.67%
25.52%
74.48%
68.33%
I ტური
II ტური