არჩევნების გენდერული სტატისტიკა
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები

46.24%
53.76%
42.91%
57.09%
47.50%
52.50%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 მთელი საქართველო თბილისი რეგიონები JS chart by amCharts
46.24%
53.76%
42.90%
57.10%
47.50%
52.50%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 მთელი საქართველო თბილისი რეგიონები JS chart by amCharts

საარჩევნო სუბიექტები

მთელი საქართველო
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.12%
36.88%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
83.70%
16.30%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.26%
16.74%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

92.64%
7.36%

5 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

78.85%
21.15%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

88.46%
11.54%
თბილისი
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
53.83%
46.17%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
70.68%
29.32%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

70.73%
29.27%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

66.67%
33.33%

თბილისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

85.71%
14.29%
რეგიონები
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.87%
36.13%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
84.39%
15.61%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.95%
16.05%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

92.98%
7.02%

4 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

76.32%
23.68%

რუსთავის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

58.33%
41.67%

ქუთაისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

100%
0%

ფოთის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

57.14%
42.86%

ბათუმის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

88.89%
11.11%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

88.46%
11.54%
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.15%
36.85%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
83.50%
16.50%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.16%
16.84%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

91.58%
8.42%

5 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

77.08%
22.92%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

87.85%
12.15%
თბილისი
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
53.83%
46.17%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
70.45%
29.55%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

70.49%
29.51%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

66.67%
33.33%

თბილისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

84.62%
15.38%
რეგიონები
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.87%
36.13%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
80.96%
19.04%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.88%
16.12%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

91.98%
8.02%

4 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

74.29%
25.71%

რუსთავის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

54.55%
45.45%

ქუთაისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

100%
0%

ფოთის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

57.14%
42.86%

ბათუმის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

88.89%
11.11%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

87.85%
12.15%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

27.75%
72.25%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

46.96%
53.04%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

43.08%
56.92%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

49.43%
50.57%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

31.03%
68.97%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

47.44%
52.56%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

42.49%
57.51%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

55.32%
44.68%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ცესკო JS chart by amCharts
50.58%
49.42%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 აპარატი JS chart by amCharts
41.84%
58.16%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი ძირითადი JS chart by amCharts
33.62%
66.38%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი დროებითი JS chart by amCharts

უბანი

28.79%
71.21%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ცესკო JS chart by amCharts
50.58%
49.42%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 აპარატი JS chart by amCharts
41.84%
58.16%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი ძირითადი JS chart by amCharts
33.90%
66.10%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი დროებითი JS chart by amCharts

უბანი

28.34%
71.66%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

37.49% 62.51%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მოადგილე

36.67% 63.33%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მდივანი

7.94% 92.06%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

37.56% 62.44%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მოადგილე

36.57% 63.43%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მდივანი

7.90% 92.10%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
საქართველოს პარლამენტის
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
46.24%
53.76%
54.92%
49.37%
48.90%
51.10%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 რეგისტრირებული სიაში აქტივობა სიიდან არჩევნებში მონაწილე JS chart by amCharts

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(12 აგვისტოს მონაცემებით)
46.24%
53.76%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(15 ივლისის მონაცემებით)
46.22%
53.78%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.00%
37.00%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
82.48%
17.52%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

82.31%
17.69%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

84.91%
15.09%

პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

76.62% 23.38%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მაჟორიტარული

95.65% 4.35%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
42.43%
57.57%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
46.81%
53.19%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
57.14%
42.86%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
50.41%
49.59%
ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
32.62%
67.38%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
50.00%
50.00%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
45.12%
54.88%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
61.34%
38.66%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ცესკო JS chart by amCharts
45.13%
54.87%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 აპარატი JS chart by amCharts
42.63%
57.37%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი ძირითადი JS chart by amCharts
34.59%
65.41%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი დროებითი JS chart by amCharts
30.32%
69.68%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 სწავლების ცენტრი JS chart by amCharts

უბანი

30.32%
69.68%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
45.87%
54.13%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
42.11%
57.89%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
34.42%
65.58%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
42.05%
57.95%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

უბანი

30.24%
69.76%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

41.87% 58.13%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მოადგილე

37.95% 62.05%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

მდივანი

8.48% 91.52%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
30 ოქტომბერი
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
45.85%
54.15%
41.21%
34.38%
50.37%
49.63%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

92% 8%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

არჩეული წევრები

90% 10%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
54.44%
45.56%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
65.16%
34.84%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
73.33%
26.67%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
47.42%
52.58%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
45.13%
54.87%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
42.63%
57.37%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
35.31%
64.69%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
30.32%
69.68%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

უბანი

25.79%
74.21%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.29% 63.71%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

მოადგილე

32.26% 67.74%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5

მდივანი

4.93% 95.07%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5
თვითმმართველი თემის – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 28 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
47.57%
52.43%
43.21%
24.77%
61.28%
38.72%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 რეგისტრირებული სიაში აქტივობა სიიდან არჩევნებში მონაწილე JS chart by amCharts

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული გამგებელი

წარდგენილი კანდიდატები

100%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

არჩეული გამგებელი

100%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ცესკო JS chart by amCharts
50.71%
49.29%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 აპარატი JS chart by amCharts
53.68%
46.32%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი ძირითადი JS chart by amCharts
50.00%
50.00%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი დროებითი JS chart by amCharts

უბანი

36.51%
63.49%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
ქალაქ თბილისის, გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ქალაქ ოზურგეთის, ოზურგეთის, ხობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 2016 წლის 22 მაისის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№10 გლდანი

რეგისტრირებული სიაში

44.75%
55.25%

აქტივობა სიიდან

13.73%
15.53%

არჩევნებში მონაწილე

41.73%
58.27%

№21 გარდაბანი

რეგისტრირებული სიაში

46.36%
53.64%

აქტივობა სიიდან

41.87%
26.22%

არჩევნებში მონაწილე

57.99%
42.01%

№30 კასპი

რეგისტრირებული სიაში

48.49%
51.51%

აქტივობა სიიდან

49.31%
46.78%

არჩევნებში მონაწილე

49.81%
50.19%

№58 წყალტუბო

რეგისტრირებული სიაში

48.12%
51.88%

აქტივობა სიიდან

60.24%
53.21%

არჩევნებში მონაწილე

51.22%
48.78%

№60 ოზურგეთი

რეგისტრირებული სიაში

44.98%
55.02%

აქტივობა სიიდან

58.72%
55.56%

არჩევნებში მონაწილე

46.35%
53.65%

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

50%
50%

აქტივობა სიიდან

47.54%
52.46%

არჩევნებში მონაწილე

47.54%
52.46%

№67 ზუგდიდი

რეგისტრირებული სიაში

48.28%
51.72%

აქტივობა სიიდან

66.53%
62.21%

არჩევნებში მონაწილე

49.96%
50.04%

წარდგენილი კანდიდატები და რეგისტრირებული წევრები

№10 გლდანი

№ 10.22 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

№21 გარდაბანი

№21.08 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№21. 18 მაჟორიტარულ ოლქი

წარდგენილი

50%
50%

არჩეული

100%
0%

№30 კასპი

№30.12 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

№58 წყალტუბო

№58.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№60 ოზურგეთი

№60.01.04 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№60.05 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

50%
50%

არჩეული

100%
0%

№66 ხობი

№66.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№67 ზუგდიდი

№67.15 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

დამკვირვებლები და მედია

რეგისტრირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

52.01%
47.99%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

რეგისტრირებული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

66.67%
33.33%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

აკრედიტებული მედია-ორგანიზაციების წარმომადგენლები

69.31%
30.69%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

რეგისტრირებული პარტიების მიერ დანიშნული წარმომადგენლები

76.32%
23.68%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ცესკო JS chart by amCharts
55.49%
44.51%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 აპარატი JS chart by amCharts
43.95%
56.05%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი ძირითადი JS chart by amCharts
41.07%
58.93%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 ოლქი დროებითი JS chart by amCharts

უბანი

31.05%
68.95%
JavaScript chart by amCharts 3.20.5 JS chart by amCharts
შუალედური არჩევნები 2015
2015 წლის 31 ოქტომბრის №11 საგარეჯოს და №65 მარტვილის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოქლებში პარლამენტის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11 საგარეჯო

49.17%
50.83%
40.13%
29.23%
57.05%
42.95%

№65 მარტვილი

49.07%
50.93%
46.63%
35.61%
55.79%
44.21%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

60% 40%

არჩეული

100%

№65 მარტვილი

წარდგენილი

50% 50%

არჩეული

100%

2015 წლის 31 ოქტომბრის საკრებულოს (საგარეჯოს, დმანისის, ვანის და ხობის მუნიციპალიტეტების) შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

რეგისტრირებული სიაში

50.62%
49.38%

აქტივობა სიიდან

67.74%
53.89%

არჩევნებში მონაწილე

56.30%
43.70%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

რეგისტრირებული სიაში

52.13%
47.87%

აქტივობა სიიდან

34.20%
35.82%

არჩევნებში მონაწილე

50.97%
49.03%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

რეგისტრირებული სიაში

50.04%
49.96%

აქტივობა სიიდან

53.57%
41.57%

არჩევნებში მონაწილე

56.35%
43.65%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

47.81%
52.19%

აქტივობა სიიდან

60.56%
48.25%

არჩევნებში მონაწილე

53.48%
46.52%

წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

75%
25%

არჩეული

100%
0%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

წარდგენილი

0%
100%

არჩეული

0%
100%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
47.93%
52.07%
46.32%
53.68%
48.57%
51.43%

უბანი

36.06%
34.36%
65.64%
63.94%
პარლამენტი
საკრებულო
2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები (I და II ტური)
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

I ტური

46.23%
53.77%
46.69%
40.45%
49.80%
50.20%

II ტური

44.79%
55.21%
37.20%
35.30%
46.09%
53.91%

* „აქტივობა სიიდან” - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* „არჩევნებში მონაწილე” - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

თვითმმართველი ქალაქის მერები და თვითმმართველი თემის გამგებლები

I ტური

მერობის კანდიდატები

88.51%
11.49%

არჩეული მერები

100%
0%

გამგებლობის კანდიდატები

96.18%
3.82%

არჩეული გამგებლები

100%
0%

II ტური

მერობის კანდიდატები

100%
0%

არჩეული მერები

100%
0%

გამგებლობის კანდიდატები

92.31%
7.69%

არჩეული გამგებლები

92.31%
7.69%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

85.03%
14.97%

არჩეული წევრები

91.89%
8.11%

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

66.89%
33.11%

არჩეული წევრები

84.54%
15.46%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
48.02%
51.98%
54.47%
45.53%
31.40%
68.60%

უბანი

31.67%
25.52%
74.48%
68.33%
I ტური
II ტური
2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერის არჩევნები

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები

მთელი საქართველო

79.75%
20.25%

თბილისი

66.98%
33.02%

რეგიონები

81.72%
18.28%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები

მთელი საქართველო

89.48%
10.52%

თბილისი

77.53%
22.47%

რეგიონები

90.22%
9.78%

პროპორციული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

მთელი საქართველო

85.67%
14.33%

თბილისი

76%
24%

რეგიონები

86.05%
13.95%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

მთელი საქართველო

92.83%
7.17%

თბილისი

96%
4%

რეგიონები

92.75%
7.25%

ქ. თბილისის მერობის წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული მერი

ქ. თბილისის მერობის წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ქ. თბილისის არჩეული მერი

100%
0%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

92.31%
7.69%
52.88%
47.12%
57.11%
42.89%
40.45%
59.55%
52.65%
47.35%

უბანი

35%
65%