არჩევნების გენდერული სტატისტიკა
საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

მთელი საქართველო

46.30%
53.70%
49.74%
44.39%
49.14%
50.86%

თბილისი

43.07%
56.93%
45.91%
45.16%
43.47%
56.53%

რეგიონები

47.57%
52.43%
51.11%
44.05%
51.29%
48.71%

საზღვარგარეთი

რეგისტრირებული სიაში

43.16%
56.84%

აქტივობა სიიდან

11.00%
8.69%

არჩევნებში მონაწილე

49.00%
51.00%
46.30%
53.70%
43.08%
56.92%
47.57%
52.43%
46.28%
53.72%
42.97%
57.03%
47.55%
52.45%

* აქტივობა სიიდან - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* არჩევნებში მონაწილე - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

საარჩევნო სუბიექტები

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის რეგისტრირებული პრეზიდენტობის კანდიდატები
92.00%
8.00%

პარტიების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

94.74%
5.26%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

83.33%
16.67%
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის რეგისტრირებული პრეზიდენტობის კანდიდატები
92.00%
8.00%

პარტიების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

94.74%
5.26%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

83.33%
16.67%
საარჩევნო სუბიექტები/საინიციატივო ჯგუფები, რომელთაც მიმართეს ცესკოს პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენის მიზნით
86.96%
13.04%

საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

95.00%
5.00%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატები

80.77%
19.23%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

49.78%
50.22%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

44.71%
55.29%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

47.31%
52.69%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

52.13%
47.87%

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

39.31%
60.69%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

56.44%
43.56%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

43.08%
56.92%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

56.35%
43.65%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

75.00%
25.00%
50.63%
49.37%
41.05%
58.95%
32.16%
67.84%
46.15%
53.85%

უბანი

26.75%
73.25%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.16% 63.84%

მოადგილე

34.68% 65.32%

მდივანი

7.15% 92.85%

უბანი

27.00%
73.00%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.17% 63.83%

მოადგილე

34.68% 65.32%

მდივანი

7.38% 92.62%
75.00%
25.00%
51.13%
48.87%
41.05%
58.95%
32.29%
67.71%
46.15%
53.85%

უბანი

26.75%
73.25%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.16% 63.84%

მოადგილე

34.68% 65.32%

მდივანი

7.15% 92.85%

უბანი

27.00%
73.00%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.17% 63.83%

მოადგილე

34.68% 65.32%

მდივანი

7.38% 92.62%
75.00%
25.00%
51.12%
48.88%
40.79%
59.21%
32.49%
67.51%
46.15%
53.85%

მთელი საქართველო

46.30%
53.70%
60.04%
53.11%
49.36%
50.64%

თბილისი

43.06%
56.94%
57.06%
55.14%
43.90%
56.10%

რეგიონები

47.58%
52.42%
61.11%
52.24%
51.50%
48.50%

საზღვარგარეთი

რეგისტრირებული სიაში

42.41%
57.59%

აქტივობა სიიდან

17.84%
13.48%

არჩევნებში მონაწილე

49.36%
50.64%

საარჩევნო სუბიექტები

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატები
50.00%
50.00%

არჩეული პრეზიდენტი

100%
0%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

48.92%
51.08%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

46.43%
53.57%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

51.31%
48.69%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები (ცესკო, ოლქი, უბანი)

52.78%
47.22%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

75.00%
25.00%
50.19%
49.81%
41.05%
58.95%
32.09%
67.91%
46.15%
53.85%

უბანი

26.45%
73.55%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.07% 63.93%

მოადგილე

34.57% 65.43%

მდივანი

7.26% 62.74%
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

46.24%
53.76%
42.91%
57.09%
47.50%
52.50%

მთელი საქართველო

46.24%
53.76%
49.38%
42.83%
49.79%
50.21%

თბილისი

42.90%
57.10%
44.94%
42.69%
44.16%
55.84%

რეგიონები

47.50%
52.50%
50.90%
42.88%
51.79%
48.21%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

საარჩევნო სუბიექტები

მთელი საქართველო
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.12%
36.88%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
83.70%
16.30%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.26%
16.74%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

92.64%
7.36%

5 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

78.85%
21.15%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

88.46%
11.54%
თბილისი
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
53.83%
46.17%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
70.68%
29.32%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

70.73%
29.27%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

66.67%
33.33%

თბილისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

85.71%
14.29%
რეგიონები
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.87%
36.13%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
84.39%
15.61%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.95%
16.05%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

92.98%
7.02%

4 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

76.32%
23.68%

რუსთავის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

58.33%
41.67%

ქუთაისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

100%
0%

ფოთის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

57.14%
42.86%

ბათუმის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

88.89%
11.11%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

88.46%
11.54%
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.15%
36.85%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
83.50%
16.50%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.16%
16.84%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

91.58%
8.42%

პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

80.41% 19.59%

მაჟორიტარული

92.00% 8.00%

5 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

77.08%
22.92%

4 თვითმმართველი ქალაქის
არჩეული მერი

100%
0%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

87.85%
12.15%

54 თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

98.15%
1.85%
თბილისი
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
53.83%
46.17%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
70.45%
29.55%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

70.49%
29.51%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

66.67%
33.33%

პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

84.00% 16.00%

მაჟორიტარული

76.00% 24.00%

თბილისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

84.62%
15.38%

თბილისის არჩეული მერი

100%
0%
რეგიონები
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.87%
36.13%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
80.96%
19.04%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

83.88%
16.12%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

91.98%
8.02%

პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

80.32% 19.68%

მაჟორიტარული

92.38% 7.62%

4 თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

74.29%
25.71%

რუსთავის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

54.55%
45.45%

ქუთაისის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

100%
0%

ფოთის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

57.14%
42.86%

ბათუმის მერობის წარდგენილი
კანდიდატები

88.89%
11.11%

3 თვითმმართველი ქალაქის
არჩეული მერი

100%
0%

59 თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

87.85%
12.15%

54 თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

98.15%
1.85%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

27.75%
72.25%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

46.96%
53.04%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

43.08%
56.92%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

49.43%
50.57%

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

31.03%
68.97%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

47.44%
52.56%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

42.49%
57.51%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

55.32%
44.68%

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

45.41%
54.59%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

41.82%
58.18%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

43.82%
56.18%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

44.26%
55.74%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
50.58%
49.42%
41.84%
58.16%
33.62%
66.38%

უბანი

28.79%
71.21%
76.92%
23.08%
50.58%
49.42%
41.84%
58.16%
33.90%
66.10%

უბანი

28.34%
71.66%
76.92%
23.08%
50.56%
49.44%
41.84%
58.16%
33.62%
66.38%

უბანი

28.35%
71.65%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

37.49% 62.51%

მოადგილე

36.67% 63.33%

მდივანი

7.94% 92.06%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

37.56% 62.44%

მოადგილე

36.57% 63.43%

მდივანი

7.90% 92.10%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

37.68 62.32%

მოადგილე

36.58% 63.42%

მდივანი

7.79% 92.21%

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

46.10%
53.90%
35.93%
31.10%
49.71%
50.29%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურში მონაწილე მერობის კანდიდატები

ყაზბეგის თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ხაშურის თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ბორჯომის თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ოზურგეთის თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

მარტვილის თვითმმართველი თემის მერობის
წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურში არჩეული მერები

ყაზბეგის თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

100%
0%

ხაშურის თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

100%
0%

ბორჯომის თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

100%
0%

ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქის
არჩეული მერი

100%
0%

ოზურგეთის თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

100%
0%

მარტვილის თვითმმართველი თემის
არჩეული მერი

100%
0%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

45.95%
54.05%

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები

41.28%
58.72%

საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლები

40.60%
59.40%

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები

44.75%
55.25%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
51.45%
48.55%
41.84%
58.16%
39.58%
60.42%

უბანი

23.41%
76.59%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

31.55% 68.45%

მოადგილე

27.76% 72.24%

მდივანი

3.47% 96.53%
საქართველოს პარლამენტის
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
46.24%
53.76%
54.92%
49.37%
48.90%
51.10%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(12 აგვისტოს მონაცემებით)
46.24%
53.76%
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები
(15 ივლისის მონაცემებით)
46.22%
53.78%
პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
63.00%
37.00%
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები
82.48%
17.52%
მაჟორიტარი

პოლიტიკური პარტიების/ბლოკების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

82.31%
17.69%

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები

84.91%
15.09%

პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

პროპორციული

76.62% 23.38%

მაჟორიტარული

95.65% 4.35%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
42.43%
57.57%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
46.81%
53.19%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
57.14%
42.86%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
50.41%
49.59%
ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
32.62%
67.38%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
50.00%
50.00%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
45.12%
54.88%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
61.34%
38.66%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
45.13%
54.87%
42.63%
57.37%
34.59%
65.41%
30.32%
69.68%

უბანი

30.32%
69.68%
76.92%
23.08%
45.87%
54.13%
42.11%
57.89%
34.42%
65.58%
42.05%
57.95%

უბანი

30.24%
69.76%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

41.87% 58.13%

მოადგილე

37.95% 62.05%

მდივანი

8.48% 91.52%
30 ოქტომბერი
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
45.85%
54.15%
41.21%
34.38%
50.37%
49.63%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

92% 8%

არჩეული წევრები

90% 10%

დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
54.44%
45.56%
საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
65.16%
34.84%
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები
73.33%
26.67%
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლები
47.42%
52.58%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
45.13%
54.87%
42.63%
57.37%
35.31%
64.69%
30.32%
69.68%

უბანი

25.79%
74.21%

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

თავმჯდომარე

36.29% 63.71%

მოადგილე

32.26% 67.74%

მდივანი

4.93% 95.07%
თვითმმართველი თემის – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 28 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები
47.57%
52.43%
43.21%
24.77%
61.28%
38.72%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული გამგებელი

წარდგენილი კანდიდატები

100%

არჩეული გამგებელი

100%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
50.71%
49.29%
53.68%
46.32%
50.00%
50.00%

უბანი

36.51%
63.49%
ქალაქ თბილისის, გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ქალაქ ოზურგეთის, ოზურგეთის, ხობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 2016 წლის 22 მაისის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№10 გლდანი

რეგისტრირებული სიაში

44.75%
55.25%

აქტივობა სიიდან

13.73%
15.53%

არჩევნებში მონაწილე

41.73%
58.27%

№21 გარდაბანი

რეგისტრირებული სიაში

46.36%
53.64%

აქტივობა სიიდან

41.87%
26.22%

არჩევნებში მონაწილე

57.99%
42.01%

№30 კასპი

რეგისტრირებული სიაში

48.49%
51.51%

აქტივობა სიიდან

49.31%
46.78%

არჩევნებში მონაწილე

49.81%
50.19%

№58 წყალტუბო

რეგისტრირებული სიაში

48.12%
51.88%

აქტივობა სიიდან

60.24%
53.21%

არჩევნებში მონაწილე

51.22%
48.78%

№60 ოზურგეთი

რეგისტრირებული სიაში

44.98%
55.02%

აქტივობა სიიდან

58.72%
55.56%

არჩევნებში მონაწილე

46.35%
53.65%

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

50%
50%

აქტივობა სიიდან

47.54%
52.46%

არჩევნებში მონაწილე

47.54%
52.46%

№67 ზუგდიდი

რეგისტრირებული სიაში

48.28%
51.72%

აქტივობა სიიდან

66.53%
62.21%

არჩევნებში მონაწილე

49.96%
50.04%

წარდგენილი კანდიდატები და რეგისტრირებული წევრები

№10 გლდანი

№ 10.22 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

№21 გარდაბანი

№21.08 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№21. 18 მაჟორიტარულ ოლქი

წარდგენილი

50%
50%

არჩეული

100%
0%

№30 კასპი

№30.12 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

№58 წყალტუბო

№58.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№60 ოზურგეთი

№60.01.04 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№60.05 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

50%
50%

არჩეული

100%
0%

№66 ხობი

№66.17 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№67 ზუგდიდი

№67.15 მაჟორიტარული ოლქი

წარდგენილი

66.67%
33.33%

არჩეული

100%
0%

დამკვირვებლები და მედია

რეგისტრირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

52.01%
47.99%

რეგისტრირებული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები

66.67%
33.33%

აკრედიტებული მედია-ორგანიზაციების წარმომადგენლები

69.31%
30.69%

რეგისტრირებული პარტიების მიერ დანიშნული წარმომადგენლები

76.32%
23.68%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
55.49%
44.51%
43.95%
56.05%
41.07%
58.93%

უბანი

31.05%
68.95%
შუალედური არჩევნები 2015
2015 წლის 31 ოქტომბრის №11 საგარეჯოს და №65 მარტვილის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოქლებში პარლამენტის შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11 საგარეჯო

49.17%
50.83%
40.13%
29.23%
57.05%
42.95%

№65 მარტვილი

49.07%
50.93%
46.63%
35.61%
55.79%
44.21%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

60% 40%

არჩეული

100%

№65 მარტვილი

წარდგენილი

50% 50%

არჩეული

100%

2015 წლის 31 ოქტომბრის საკრებულოს (საგარეჯოს, დმანისის, ვანის და ხობის მუნიციპალიტეტების) შუალედური არჩევნები

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

რეგისტრირებული სიაში

50.62%
49.38%

აქტივობა სიიდან

67.74%
53.89%

არჩევნებში მონაწილე

56.30%
43.70%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

რეგისტრირებული სიაში

52.13%
47.87%

აქტივობა სიიდან

34.20%
35.82%

არჩევნებში მონაწილე

50.97%
49.03%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

რეგისტრირებული სიაში

50.04%
49.96%

აქტივობა სიიდან

53.57%
41.57%

არჩევნებში მონაწილე

56.35%
43.65%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

რეგისტრირებული სიაში

47.81%
52.19%

აქტივობა სიიდან

60.56%
48.25%

არჩევნებში მონაწილე

53.48%
46.52%

წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

№11.12 ჩაილურის თემი

№11 საგარეჯო

წარდგენილი

75%
25%

არჩეული

100%
0%

№24.06 დიდი დმანისის თემი

№24 დმანისი

წარდგენილი

0%
100%

არჩეული

0%
100%

№53.07 ზედა ვანის თემი

№53 ვანი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

№66.06 გურიფულის თემი

№66 ხობი

წარდგენილი

100%
0%

არჩეული

100%
0%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
47.93%
52.07%
46.32%
53.68%
48.57%
51.43%

უბანი

36.06%
34.36%
65.64%
63.94%
პარლამენტი
საკრებულო
2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები (I და II ტური)
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული, აქტივობა სიიდან და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები

I ტური

46.23%
53.77%
46.69%
40.45%
49.80%
50.20%

II ტური

44.79%
55.21%
37.20%
35.30%
46.09%
53.91%

* "აქტივობა სიიდან" - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან.

* "არჩევნებში მონაწილე" - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა.

თვითმმართველი ქალაქის მერები და თვითმმართველი თემის გამგებლები

I ტური

მერობის კანდიდატები

88.51%
11.49%

არჩეული მერები

100%
0%

გამგებლობის კანდიდატები

96.18%
3.82%

არჩეული გამგებლები

100%
0%

II ტური

მერობის კანდიდატები

100%
0%

არჩეული მერები

100%
0%

გამგებლობის კანდიდატები

92.31%
7.69%

არჩეული გამგებლები

92.31%
7.69%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

85.03%
14.97%

არჩეული წევრები

91.89%
8.11%

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული წევრები

წარდგენილი კანდიდატები

66.89%
33.11%

არჩეული წევრები

84.54%
15.46%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

76.92%
23.08%
48.02%
51.98%
54.47%
45.53%
31.40%
68.60%

უბანი

31.67%
25.52%
74.48%
68.33%
I ტური
II ტური
2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერის არჩევნები

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები

მთელი საქართველო

79.75%
20.25%

თბილისი

66.98%
33.02%

რეგიონები

81.72%
18.28%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები

მთელი საქართველო

89.48%
10.52%

თბილისი

77.53%
22.47%

რეგიონები

90.22%
9.78%

პროპორციული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

მთელი საქართველო

85.67%
14.33%

თბილისი

76%
24%

რეგიონები

86.05%
13.95%

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები

მთელი საქართველო

92.83%
7.17%

თბილისი

96%
4%

რეგიონები

92.75%
7.25%

ქ. თბილისის მერობის წარდგენილი კანდიდატები და არჩეული მერი

ქ. თბილისის მერობის წარდგენილი კანდიდატები

100%
0%

ქ. თბილისის არჩეული მერი

100%
0%

საარჩევნო ადმინისტრაცია

92.31%
7.69%
52.88%
47.12%
57.11%
42.89%
40.45%
59.55%
52.65%
47.35%

უბანი

35%
65%